Heemz.org

Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Heemz.org biedt kwaliteitszorg bij haar zorgbedrijven.  Wanneer u ontevreden bent over de geboden zorg, bespreekt u dit allereerst met het zorgbedrijf/ de zorgondernemer. Komt u er met het zorgbedrijf/ de zorgondernemer niet uit of wilt u uw klacht liever niet bij het zorgbedrijf/ de zorgondernemer melden kunt u uw klacht schriftelijk, per e-mail of telefonisch/ mondeling op de volgende manieren kenbaar maken bij Heemz.org.

U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail contact opnemen met het kantoor van Heemz.org via
E zorg@heemz.org of T 06-49287400 of een keuze maken uit één van de volgende mogelijkheden:

 • Bij het bestuur van Heemz.org bij voorkeur per e-mail bestuur@heemz.org
 • Bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Heemz.org ij voorkeur per e-mail rvc@heemz.org
 • Bij de (externe) vertrouwenspersoon Annet Speelberg, via e-mail info@bureauspeelberg.nl of  telefonisch 06-10118379

  of kiezen voor een van onderstaande mogelijkheden:Klachtenbureau Jeugdzorg

Als laatste mogelijkheid kunt u contact opnemen met een adviseur van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ. Voor alle informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website www.akj.nl

Wanneer u uw klacht bij Heemz.org indient ontvangt u binnen twee dagen een ontvangstbevestiging en een verwachte datum van afhandeling. Klachten, ingediend bij Heemz.org, worden binnen vier weken afgehandeld. Als u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost overlegt Heemz.org met de plaatsende instantie. Ook zij kunnen een onafhankelijke klachtencommissie inschakelen.

Privacybeleid

Heemz.org gaat zorgvuldig om met de gegevens die over u als cliënt worden vastgelegd. Bij het zorgbedrijf waar u als cliënt de zorg ontvangt wordt een zorgdossier samengesteld waarin is vastgelegd: De persoonlijke gegevens van de cliënt worden vastgelegd in een persoonlijk cliëntendossier. Dit cliëntendossier is aanwezig bij het zorgbedrijf. Alleen de hieronder genoemde onderdelen 1 tm 4 zijn tevens aanwezig bij het hoofdkantoor van Heemz.org; deze zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de (financiele) administratie.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens van de cliënt:

Heemz.org biedt kwaliteitszorg bij haar zorgbedrijven.  Wanneer u ontevreden bent over de geboden zorg, besp

 1. Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN nummer.
 2. Telefoonnummer en e-mailadres (indien van toepassing)
 3. Basisgegevens van de door gemeente afgegeven beschikking/ indicatie
 4. Contactgegevens van vertegenwoordiger en/of contactpersonen
 5. Gegevens medicijngebruik (indien van toepassing)
 6. Bijzonderheden mbt. de leefsituatie
 7. fspraken met andere zorgaanbieders (indien van toepassing)
 8. Persoonlijk Zorgplan

De zorgondernemer is ervoor verantwoordelijk dat deze persoonlijke cliëntendossiers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

In het Heemz.org Kwaliteitssysteem is vastgelegd dat de zorgondernemer en zijn/haar medewerkers een geheimhoudingsverklaring tekenen. Elk bij Heemz.org aangesloten zorgbedrijf voldoet aan dit Kwaliteitssysteem.   

Tijdens een audit voor dit Kwaliteitssysteem wordt door de auditor gecontroleerd of het cliëntendossier volledig is. Uw privacy is gewaarborgd doordat de auditor niet ingaat op de inhoud van het dossier maar wel kijkt of de gemaakte afspraken worden nagekomen en of er wordt geëvalueerd. Voor dit proces is uw toestemming nodig in de vorm van een door u of uw wettelijk vertegenwoordiger ondertekend toestemmingsformulier.

Dowload dit als PDF document

Even voorstellen, het bestuur

 Missie & visie

Binnenkort online!

Mail icon

Ook aansluiten bij Heemz.org

Van zorgbedrijven die willen samenwerken met Heemz.org verwachten wij het volgende:

Wilt u zich aanmelden als zorgbedrijf, neem dan vrijblijvend contact met ons op.